Meble pracownicze - SVENBOX CLASSIC EKO_C

SVENBOX CLASSIC EKO_C

Meble biu­rowe SVENBOX CLASSIC EKO_C to biurka o kon­struk­cji pły­to­wej, skła­da­jące się ze sta­bil­nej pod­stawy oraz gru­bego blatu zabez­pie­czo­nego obrze­żem PVC 2mm. Gwa­ran­tują wie­lo­let­nią trwa­łość i pre­cy­zję wyko­na­nia. Ergo­no­miczne biurka w połą­cze­niu z kon­te­ne­rami two­rzą funkcjonalną powierzch­nię do pracy.  Róż­no­rod­ność wymia­rów i kształ­tów bla­tów w połą­cze­niu z pro­stotą i funk­cjo­nal­no­ścią pozwala na dowolną aran­ża­cję zarówno małych, jak i więk­szych pomiesz­czeń biurowych.


Dostępne kolory

Materiały do pobrania

olcha

svenbox classic eko_c

calvados

svenbox classic eko_c

Cennik

svenbox classic eko_c

Katalog

svenbox classic eko_c

Galeria wizualizacji SVENBOX CLASSIC EKO_C